кредитите - топ кредитни компании

Как да направите по-изгоден вече съществуващ кредит?

В ситуация, в която месечната ви лихва нараства бързо и вече не можете да си позволите да я плащате, можете да поискате от банката преструктуриране на кредита, което включва предоговаряне на първоначалните условия.

Всъщност преструктурирането на кредита включва няколко решения, предназначени да ви помогнат, когато сте изправени пред финансови проблеми, които биха могли да повлияят на изплащането на кредита ви. Така след договаряне с банката е възможно да се постигне:

  • Рефинансиране – за остатъка по кредита и за регистрирани просрочия, ако е приложимо;
  • Удължаване на кредитния период, което косвено води до намаляване на месечната ви ставка;
  • Смяна на вида на кредита – ако например имате кредитна карта или овърдрафт, който ви създава много проблеми, можете да го „замените“ с кредит с равни лихви;
  • Временно намаление на размера на лихвата и имплицитно на месечната ставка;
  • Превалутиране на кредита, ако имате кредит в чуждестранна валута и искате да смените валутата. Според експертите, най-добре е да изберете кредита във валутата, в която получавате месечните си доходи;
  • Разсрочване на кредита – операцията има за цел да промени падежа или сумата за плащане на една или повече вноски. Разсрочването е финансово решение, което включва промяна на размера на плащането, свързано с вноските в остатъка, като е възможно надвишаване на първоначалния срок на договора за кредит срещу определена, справедливо висока такса.
  • Гратисен период – Можете да го получите при поискване от банката за срок до няколко месеца. Тази опция ви помага само ако сте в неприятна финансова ситуация, в която ви е изключително трудно да спазвате ангажиментите си към банките. По-конкретно, ще се възползвате от почивка при плащане на вноски. През цялото това време ще трябва да плащате само лихвите, месечните такси на банката за администриране на кредита и застраховката, ако сте избрали такава.