Складове под наем решават проблемите както на търговци, така и на производители. Използват се за съхраняване на стоки, суровини, готова продукция, докато намерят по-нататъшното си приложение. Разбира се, взаимоотношенията между страните се уреждат с взаимно подписан договор. В него са посочени правата и задълженията на всяка една от страните.

Въпросите за съхраняване на стоките в складовите помещения са изяснени по всяка една подробност – температура, влага, охрана. Допълнително в договора трябва да се уточни за чия сметка ще бъде направена застраховка на склада (пожар и външни рискове). Ако тази застраховка вече е направена от собственика на складове под наем, то сумата ще бъде включена във вноската по договора за ползване на складовите помещения.

Трябва да се знае, че съхраняването на пожароопасни товари или други с повишен риск за настъпване на застрахователно събитие, завишават сумата на застраховката. Бенефициент по застраховката е собственика на складове под наем. Освен това, необходимо е да се знае, че застраховането на складовите помещения и застраховането на стоката, намираща се в тях, са две абсолютно самостоятелни сделки. Застраховането на съхраняваната стока или продукция е лично задължение на наемателя и няма никакво отношение към договора за наем.

Закона защитава както наемателя, така и наемодателя. Например, при смяна собствеността на складовете под наем, то наемателят запазва правото си на съхраняване на стоката и при новия собственик до приключване на договора. След приключване действието на договора, наемателя може да го подпише отново, ако има нужда от това. При освобождаване на склада наемателят е длъжен да върне имуществото от помещението в състояние, в което е получено, разбира е, при отчитане на нормалното износване. На практика това означава, че вие задължително трябва да съставите и подпишете приемно-предавателен протокол за складовото помещение, който е доказателство за върнатото имущество. В противен случай наемодателят има право да поиска плащане за времето от приключване на договора до момента на подписване на приемно-предавателния протокол.

При сключване на договор за наемане на складове под наем едновременно с правото да ползвате помещенията, то вие придобивате право на ползване и територията към складовете – инфраструктурата, необходима за нормално функциониране на складовия комплекс (паркинг, изходи и входове към пътища и т. н.).